Volné pozice 21

Aardwark

Informace o zpracování osobních údajů,

které poskytuje správce osobních údajů subjektu údajů v souladu s čl. 12 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „nařízení“).

 

Správce osobních údajů

Aardwark s.r.o., IČO: 46 451 234, se sídlem Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava, zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 77590/B (dále jako ,,správce“).

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů kontaktujte, prosím, správce prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu osobneudaje@aardwark.com, telefonicky na tel. č. +421 903 995 315 nebo poštou na adresu sídla správce Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava.

Účel zpracování osobních údajů

 • plnění zákonných povinností správce,
 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • oprávněný zájem správce, zejména, nikoliv však výlučně, marketing,
 • jiný účel zpracování se souhlasem subjektu údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • obecně závazný právní předpis, který upravuje povinnosti správce, za účelem jejichž plnění správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů,
 • smlouva, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • oprávněný zájem správce,
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

 • zaměstnanci a subdodavatelé správce,
 • klienti a potenciální klienti správce,
 • externí účetní,
 • externí advokát,
 • orgány veřejné moci,
 • další příjemci, kteří správci poskytují služby na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Přenos do třetích zemí

Osobní údaje se přenášejí pouze do zemí, které zaručují přiměřený stupeň ochrany a/nebo do zemí, kde je ochrana osobních údajů garantována standardní doložkou o ochraně osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu se zásadou minimalizace jejich uchovávání po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje subjektu údajů získány, tj. osobní údaje se uchovávají ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, dokud je to nezbytné pro účely, pro něž se tyto osobní údaje zpracovávají.

 • osobní údaje potřebné ke splnění zákonné povinnosti správce se uchovávají po dobu určenou příslušným obecně závazným právním předpisem, který upravuje povinnosti správce, za účelem jejichž splnění správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů,
 • osobní údaje potřebné ke splnění smluvních povinností se uchovávají do uplynutí promlčecí doby pro uplatnění práva vyplývajícího ze smlouvy,
 • osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů se uchovávají, dokud není souhlas subjektu údajů odvolán; subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas elektronicky na adrese osobneudaje@aardwark.com nebo písemně na adrese sídla správce Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava,
 • osobní údaje uchovávané na základě oprávněného zájmu správce se uchovávají, dokud nepomine právní základ jejich zpracování.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

Správce má implementovaný a certifikovaný Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001.

Práva subjektu údajů

 • právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 nařízení – subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Správce poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Pokud subjekt údajů podal žádost elektronickými prostředky, informace mu budou poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádal o jiný způsob.
 • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 nařízení – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“) podle čl. 17 nařízení – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněn některý z důvodů podle čl. 17. odst. 1 nařízení. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 nařízení – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud jde o některý z případů podle čl. 17 odst. 1 nařízení. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
 • právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 nařízení – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 nařízení – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají; zpracování osobních údajů je vykonávané za účelem oprávněného zájmu správce. Správce nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování) podle čl. 7 nařízení – subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas elektronicky na adrese osobneudaje@aardwark.com nebo písemně na adrese sídla správce Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje správce zpracovává nespravedlivě nebo nezákonně, může podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. č.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.V případě podání návrhu elektronickou formou je třeba, aby splňoval náležitosti podle ustanovení § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád).