Voľné pozície 17

Aardwark

Informácie o spracúvaní osobných údajov

poskytované prevádzkovateľom dotknutej osobe v súlade s čl. 12 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov

Aardwark s.r.o., IČO: 46 451 234, so sídlom Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77590/B (ďalej ako ,,Prevádzkovateľ“).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, prosím, kontaktujte Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu osobneudaje@aardwark.com, telefonicky na tel. č. +421 903 995 315 alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava.

Účel spracúvania osobných údajov

 • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa,
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, marketing,
 • iný účel spracúvania so súhlasom dotknutej osoby.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upravuje povinnosti Prevádzkovateľa, za účelom plnenia ktorých Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby,
 • zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

 • zamestnanci a subdodávatelia Prevádzkovateľa,
 • klienti a potenciálni klienti Prevádzkovateľa,
 • externý účtovník,
 • externý advokát,
 • orgány verejnej moci,
 • ďalší príjemcovia, ktorí poskytujú služby pre Prevádzkovateľa na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Prenos do tretích krajín

Osobné údaje sú prenášané iba do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany a/alebo do krajín, kde je ochrana osobných údajov garantovaná štandardnou doložkou o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby Prevádzkovateľ spracúva v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý boli osobné údaje dotknutej osoby získané, t. j. osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa tieto osobné údaje spracúvajú.

 • osobné údaje potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú uchovávané pod dobu určenú príslušným všeobecne záväzný právnym predpisom, ktorý upravuje povinnosti Prevádzkovateľa, za účelom splnenia ktorých Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby,
 • osobné údaje potrebné na splnenie zmluvných povinností sú uchovávané do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práva vyplývajúceho zo zmluvy,
 • osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby sú uchovávané, kým nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný; dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas elektronicky na adrese osobneudaje@aardwark.com alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava,
 • osobné údaje uchovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa sú uchovávané, kým neodpadne právny základ ich spracúvania.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ má implementovaný a certifikovaný Systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 27001.

Práva dotknutej osoby

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • právo na vymazanie (právo na ,,zabudnutie“) osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia – dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval Prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o  niektorý z prípadov podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej  osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému  sa tieto osobné údaje poskytli, v tom bránil. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od Prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti  spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) podľa čl. 7 Nariadenia – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas elektronicky na adrese osobneudaje@aardwark.com alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba
  domnieva, že jej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať
  sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. č.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).